Vertrouwelijkheidsbeleid

1. VOORWERP

Dit Vertrouwelijkheidsbeleid is van toepassing op de verwerking door INOOPA, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel rue des Houblonnières 52 te 4020 Luik, België (hierna 'INOOPA'), van de gegevens die worden verzameld op de website met het volgende adres : www.inoopa.be (hierna de « Site»).

Indien u als Gebruiker – zoals gedefinieerd in de algemene gebruiksvoorwaarden - deze Site gebruikt of als u beslist de Diensten te gebruiken en met dat doel gegevens op deze Site meedeelt, aanvaardt u het gebruik van uw gegevens volgens dit Vertrouwelijkheidsbeleid. U moet er rekening mee houden dat de Site koppelingen naar andere websites kan bevatten die mogelijk niet aan dit Vertrouwelijkheidsbeleid gebonden zijn en waarvoor INOOPA bijgevolg elke verantwoordelijkheid afwijst.

INOOPA behoudt zich het recht voor om dit Vertrouwelijkheidsbeleid op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij raden u dan ook aan om de Site regelmatig te bezoeken.

2. GEGEVENSVERZAMELING

De persoonsgegevens die INOOPA via zijn Site en Diensten verzamelt, kunnen, zonder dat deze opsomming volledig is, uw naam omvatten, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw land, een bedrijfsnummer en uw taalkeuze. De Gebruiker aanvaardt ondubbelzinnig en onherroepelijk dat INOOPA deze persoonsgegevens kan gebruiken volgens de in dit Vertrouwelijkheidsbeleid vermelde voorwaarden.

In principe kan de Gebruiker de Site gebruiken zonder gegevens te moeten meedelen. De persoonsgegevens zullen onder meer tijdens het gebruik van een van de Diensten worden verzameld. Over het algemeen gebruiken we de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt om de door u bestelde diensten te verlenen, om te reageren op een vraag, verzoek of klacht.

INOOPA bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan de door de wet voorziene termijn en hoe dan ook niet langer dan voor de hierna vermelde doeleinden nodig is.

3. GEBRUIK VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) biedt het nieuwe rechtskader dat van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens. In deze Europese tekst worden persoonsgegevens gedefinieerd als specifieke informatie betreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.

Inoopa is gespecialiseerd in het verzamelen, verwerken en genereren van bedrijfsgegevens. Ondernemingen kunnen de vorm aannemen van vennootschappen (rechtspersonen) of worden opgericht door zelfstandigen (natuurlijke personen). In het laatste geval zijn de persoonsgegevens de naam van de zelfstandige. Voor de vennootschappen hebben we echter ook de namen van de bestuurders en van de personen die gedelegeerd zijn aan het dagelijks bestuur.

Inoopa verzamelt deze persoonlijke gegevens via de officiële en openbare bronnen, zijnde :

  • - In België : de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • - In Nederland : de Kamer van Koophandel

De naam en functie van de personen die in de bedrijven actief zijn, zijn de enige persoonlijke gegevens die Inoopa opslaat. Alle door Inoopa verzamelde en gegenereerde gegevens worden aan bedrijven verkocht in de vorm van:

  • - Datafeed (CSV-bestanden)
  • - Webdiensten (API)
  • - Rapporten (WEB & PDF)

Deze gegevens worden vervolgens gebruikt door de klanten van Inoopa om hun concurrenten beter te leren kennen, hun klanten op te sporen of te behouden.

Deze verkochte gegevens bevatten nooit persoonsgegevens, met uitzondering van de namen van zelfstandigen (natuurlijke personen) waarvan is vastgesteld dat zij een concurrerende activiteit van een gecontroleerde onderneming uitoefenen.

INOOPA treedt op in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. In deze hoedanigheid gebruikt het de informatie voor de volgende doeleinden: communicatie met de Gebruikers, administratief beheer van de Gebruikers, direct marketing enz. INOOPA ziet erop toe dat zijn marketingactiviteiten overeenstemmen met de toepasselijke wetgeving en dat het de toestemming van de Gebruikers verkrijgt voor de verzending van e-mails met informatie over INOOPA of een van zijn partners. De Gebruikers kunnen op elk ogenblik vragen niet langer mededelingen met informatie van deze aard te ontvangen.

Elke Gebruiker heeft het recht om zijn gegevens te raadplegen, te wijzigen, te verbeteren en te schrappen. Hij kan zich ook kosteloos en op eenvoudig verzoek verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens met het oog op direct marketing. Deze gegevens kunnen, behoudens verzet, worden overgemaakt aan derden. Het bovenvermelde recht kan worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van INOOPA, rue des Houblonnières 52 te 4020 Luik, België, of een e-mail naar het volgende adres: support@inoopa.be, samen met een recto/verso kopie van de identiteitskaart.

INOOPA neemt alle redelijke maatregelen om het vertrouwelijke karakter van de door de Gebruiker overgemaakte persoonsgegevens te verzekeren. Elke Gebruiker erkent echter dat de mededeling van persoonsgegevens via het internet niet volledig vrij kan zijn van risico's. De Gebruiker erkent ook dat de eventuele directe of indirecte schade die hij zou lijden als gevolg van een illegaal of onregelmatig gebruik van zijn persoonsgegevens door onbevoegde derden in geen geval aan INOOPA kan worden toeschreven. INOOPA kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor deze schade.

4. OVERMAKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

INOOPA zal geen gegevens aan derden overmaken voor doeleinden die bijkomstig zijn aan of verschillen van de voornoemde, tenzij anders vermeld op het ogenblik van de verzameling van de gegevens.

Als onderdeel van de rapporten die in samenwerking met bpost worden gegenereerd, kan Inoopa bepaalde persoonlijke gegevens (uw naam, telefoonnummer, bedrijfsnummer en e-mailadres) vrijgeven als u op de knop [Laat ons u bellen] in het rapport klikt. Dit om bpost in staat te stellen contact met u op te nemen zoals gevraagd.

Wanneer u uw bpost-rapport raadpleegt, deelt Inoopa uw naam, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw ondernemingsnummer mee, zodat bpost eventueel contact met u kan opnemen om een onderzoek uit te voeren naar het werkelijke gebruik van het Inoopa-rapport en naar uw interesse in mogelijke mailingacties.

INOOPA kan de persoonsgegevens meedelen aan de gerechtelijke overheid, aan administratieve overheden of andere instanties, of aan derden indien dat nodig of wenselijk blijkt om aan wettelijke of reglementaire verplichtingen te voldoen of in het kader van de voornoemde doeleinden.

5. COOKIES

Om een correct en toereikend beheer van de Site te verzekeren en de navigatie op de Site te verbeteren, is het mogelijk dat INOOPA of de dienstverlener van INOOPA 'cookies' gebruiken, met inbegrip van Google Analytics.

Cookies zijn kleine tekstbestanden of kleine informatieblokken die in de browser van de bezoekers van de Site worden bewaard.

INOOPA kan deze instrumenten gebruiken om de informatie op zijn systemen te volgen en om de gebruikerscategorieën te identificeren met behulp van gegevens zoals het IP-adres, het domein, het browsertype en de bezochte pagina. Deze informatie wordt overgemaakt aan de webmasters van INOOPA, die ze gebruiken om het aantal bezoekers van de verschillende delen van de Site te analyseren en zich ervan te verzekeren dat de Site als een betrouwbare en efficiënte bron van informatie werkt.

De cookies verzamelen geen informatie over persoonsgegevens zoals de naam of het e-mailadres van de bezoekers. In sommige omstandigheden is het mogelijk dat bezoekers geen toegang krijgen tot bepaalde delen van de Site indien hun browser geconfigureerd is om cookies te weigeren.

6. GEGEVENSBESCHERMING EN DATARETENTIE

INOOPA gebruikt redelijke en algemeen aanvaarde technologische standaarden en operationele beveiligingsstandaarden om alle door de Gebruikers meegedeelde informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur van uw abonnement op onze diensten, voor de duur die door de wet wordt vereist, voor de tijd die nodig is om een verzoek of klacht te verwerken, en voor dertig dagen vanaf uw verzoek tot verwijdering.

7. BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

INOOPA is zich bewust van het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van kinderen en minderjarigen in het algemeen in de interactieve online wereld. De Diensten waarop dit Vertrouwelijkheidsbeleid van toepassing is, zijn in geen geval ontworpen voor of formeel gericht op kinderen jonger dan 18 jaar.

Indien de Gebruiker jonger is dan 18 jaar, mag hij deze Diensten alleen onder het toezicht van een ouder of voogd gebruiken.

8. VRAGEN VAN GEBRUIKERS

Stuur al uw vragen over dit Vertrouwelijkheidsbeleid naar onze klantendienst, op het volgende adres: 'support@inoopa.be'

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Dit Vertrouwelijkheidsbeleid is opgesteld, moet worden uitgelegd en wordt geregeld door en volgens het Belgische recht.

Behoudens dwingende wettelijke bepalingen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant bevoegd voor alle geschillen omtrent dit Vertrouwelijkheidsbeleid.